WYDANIE ONLINE

Jedną z najważniejszych, a może nawet najistotniejszą zmianą wprowadzoną 4 maja 2019 r. w tzw. ustawie wdrażającej RODO jest nowelizacja Kodeksu pracy. Przede wszystkim zostały doprecyzowane reguły przetwarzania danych osobowych kandydatów do zatrudnienia oraz pracowników, co dotychczas wywoływało wiele wątpliwości. Sprawdź, jak przedstawia się ta kwestia po zmianach.

czytaj więcej »

Ustawa wdrażająca RODO przewiduje również zmiany w procedurze administracyjnej. Dotyczą one w głównej mierze kwestii obowiązku informacyjnego realizowanego przez organy prowadzące postępowanie. Sprawdź, jakie nowości musisz wdrożyć w procedurze administracyjnej.

czytaj więcej »

Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych objęły również system oświaty. Przede wszystkim prowadzono odrębną podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez szkoły i placówki oświatowe. Nałożono też nowe obowiązki na nauczycieli biorących udział w procesie przetwarzania danych.

czytaj więcej »

Interesujące zmiany wprowadzono również w Prawie budowlanym. Przede wszystkim dotyczą informowania organów administracji architektoniczno−budowlanej przez osoby trzecie o nieprawidłowościach w zakresie budowy. Szczegóły w artykule.

czytaj więcej »

Niejednokrotnie administratorzy i podmioty przetwarzające byli zmuszeni mierzyć się z oszustami, którzy np. żądali zapłaty „odszkodowania”, grozili doprowadzeniem do wszczęcia przeciwko administratorowi lub procesorowi postępowania kontrolnego, a w konsekwencji − do ukarania karą finansową. Nowe przepisy Kodeksu karnego mają na celu ukrócić tego typu proceder.

czytaj więcej »

Kolejną ze zmian wprowadzonych tzw. ustawą wdrażającą RODO jest modyfikacja zasad przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Poza samym dostosowaniem przepisów tej ustawy do RODO warto zwrócić uwagę na to, w jakich przypadkach dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną, mogą być przetwarzane za zgodą podmiotu danych.

czytaj więcej »

Zmiany nie ominęły też Prawa zamówień publicznych. Nic dziwnego, gdy ma się na względzie, że postępowanie to wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, głównie osób fizycznych reprezentujących wykonawców. Zmiany te przedstawiamy w przejrzystej tabeli poniżej.

czytaj więcej »

Tak zwana ustawa wdrażająca RODO nowelizuje również Prawo bankowe. Z punktu widzenia przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które są zainteresowane zaciąganiem zobowiązań kredytowych w bankach, najistotniejsze zmiany w Prawie bankowym dotyczą oceny zdolności kredytowej obejmującej również tzw. zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, które odbywa się m.in. na bazie ich danych osobowych. Sprawdź, jakie zmiany w zakresie Prawa bankowego są istotne dla podmiotów danych korzystających z usług kredytowych.

czytaj więcej »

Nadzór pracodawcy nad bezpieczeństwem pracy może być realizowany z uwzględnieniem różnych środków organizacyjnych i technicznych. Szczególną formą takiego nadzoru jest monitoring. Podstawową formą monitoringu, którą może zastosować każdy pracodawca, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności, jest monitoring wizyjny. W tym zakresie również przewidziane zostały pewne zmiany. Sprawdź jakie.

czytaj więcej »

W związku z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu. W niektórych przypadkach są to dane wrażliwe, a mianowicie o stanie zdrowia. Mając to na względzie, ustawodawca przewidział nowe reguły przetwarzania danych osobowych ZFŚS. Sprawdź, jakie rozwiązania musisz wdrożyć.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie ustawy wdrażającej RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie jest jedyną osobą, która może zająć stanowisko w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych na potrzeby zatrudnienia. Kompetencja taka przysługuje również Państwowej Inspekcji Pracy. PIP może też kontrolować legalność stosowania monitoringu w zakładzie pracy. Szczegóły w artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel